Studio Albums

Thy Catafalque, Meta mp3Meta
2016
 • Black Metal
 • Progressive Metal
 • Avant-Prog
Thy Catafalque, Rengeteg mp3Rengeteg
2011
 • Black Metal
 • Progressive Metal
 • Avant-Prog
Thy Catafalque, Roka hasa radio mp3Roka hasa radio
2009
 • Black Metal
 • Progressive Metal
 • Electronic
Thy Catafalque, Tun id tarlat mp3Tun id tarlat
2004
 • Black Metal
 • Progressive Metal
 • Electronic
Thy Catafalque, Microcosmos mp3Microcosmos
2001
 • Black Metal
 • Atmospheric Black Metal
 • Symphonic Black Metal
 • Progressive Metal
 • Dark Ambient
Thy Catafalque, Sublunary Tragedies mp3Sublunary Tragedies
1999
 • Black Metal
 • Atmospheric Black Metal
 • Symphonic Black Metal