The Philadelphia Brass Ensemble, The New England Brass Ensemble, E. Power Biggs

Studio Albums

The Philadelphia Brass Ensemble, The New England Brass Ensemble, E. Power Biggs, Renaissance and Baroque Brass Masterpieces mp3Renaissance and Baroque Brass Masterpieces
1997
  • Baroque Period
  • Renaissance