Monkey Swallows the Universe

Studio Albums

Monkey Swallows the Universe, The Casket Letters mp3The Casket Letters
2007
  • Indie Pop
  • Twee Pop
Monkey Swallows the Universe, The Bright Carvings mp3The Bright Carvings
2006
  • Indie Pop
  • Twee Pop