Studio Albums

Kari Kimmel, Poppyfields mp3Poppyfields
2016
 • Pop Rock
 • Country Pop
 • Country Rock
Kari Kimmel, Black mp3Black
2015
 • Country Pop
 • Country Rock
Kari Kimmel, From the Vault mp3From the Vault
2011
 • Pop Rock
 • Country Pop
 • Country Rock
Kari Kimmel, Go mp3Go
2011
 • Pop Rock
 • Country Pop
 • Country Rock
Kari Kimmel, Out Of Focus mp3Out Of Focus
2010
 • Pop Rock
 • Country Pop
 • Country Rock
Kari Kimmel, A Life In the Day mp3A Life In the Day
2006
 • Pop Rock
 • Country Pop
 • Country Rock