Mar a Tha Mo Chridhe

Studio Album by released in 2005
Mar a Tha Mo Chridhe's tracklist:
Oganaich Uir a Rinn M' Fhagail
Tha Mo Ghaol air Aird a' Chuain
Biodh an Deoch Seo 'n Laimh Mo Ruin
Jigs & Reels: The Thornton Jig / Chloe's Passion / Are You Ready Yet? / Rogha an Ghabha
Tha Caolas Eadar Mi 's Iain
Ged a Sheol Mi air M' Aineol
Reels: John O' Groat's House / Traditional Irish Reel / The Ladies Pantalettes
Mo Bhean Chomain
Puirt: Siud Mar Chaidh an Cal a Dholaidh / Nam Biodh Agam Gioball Bodaich / Gogha Bh' ann a Hogha Ge
A Mhaighdeannan 's a Mhnathan Og
Strathspey & Reels: Seonaidh's Tune / Glenlyon / 'S daor an Tabac / Lumsden's Rant
Moladh Uibhist


Listen to MP3 Music in the app because you deserve the best
Continue
or go to the mobile site