Studio Albums

For Today, Wake mp3Wake
2015
  • Metalcore
For Today, Fight The Silence mp3Fight The Silence
2014
  • Metalcore
For Today, Immortal mp3Immortal
2012
  • Metalcore
For Today, Breaker mp3Breaker
2010
  • Metalcore
For Today, Portraits mp3Portraits
2009
  • Metalcore
For Today, Ekklesia mp3Ekklesia
2008
  • Metalcore