Boston Symphony Orchestra, Charles Munch, Berj Zamkochia