Sakuteiki

Studio Album by released in 2001
Sakuteiki's tracklist:
Sanmon / Main Entrance
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Viewing Infinite Space
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Inside Tea-House
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Peaceful / Close to Cherry Trees
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Procession Passing
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Evening Call
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Breathing
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Beauty of Bamboos
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Tsukubai / Washbasin
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Planting Trees Creating Beauty
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
"Stones Should Never Be Placed Carelessly"
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
White Gravel
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Shrine
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Paths Around the Pond
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb
Children in My Garden
Low Quality 128Kb Low Quality 128Kb